Webloggi Logo

KVKK Aydınlatma Metni

TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK İSTEYEN MÜŞTERİLERİLERİMİZ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Firmamız veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nda sınırlı sayılarda sayılan tüm şekillerde işlenebileceğini siz değerli müşterimize bildirmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEYECEĞİZ?

Aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi; TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na uygun olarak dar kapsamda işleyecektir.
Sizden talep ettiğimiz verileri tarafımıza doğru ve tam olarak bildirmek yasal yükümlülüğünüzdür. Bunun aksi şekilde davranışlarınız hem Türk Ceza Kanunu hem de Kabahatler Kanunu uyarınca cezalandırılacak ve bu yanlış veya yalan verilerin sizin kusurunuz sebebiyle sistemlerimize işlenmesi sebebiyle firmamızın hiçbir yasal ve manevi sorumluluğu bulunmayacaktır.
Size daha iyi hizmet sunabilmek için talep ettiğimiz verileriniz;
1-KİMLİK ADI SOYADI, TC KIMLIK NO
2-İLETİŞİM ADRES, E-MAIL ADRESI, TELEFON NUMARASI, IP ADRESİ, IBAN

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NİÇİN TOPLUYORUZ?

Firmamızın kişisel verilerinizi toplama sebebi kanuni zorunluluklardır. Bu kanuni zorunluluklar olmasaydı bu kişisel verileriniz toplamak ve bu verileri sağlıkla bir şekilde saklamak için ayrılacak kaynağı siz sayın müşterimize daha ucuz hizmet vermek için kullanabilirdik. TBMM’nin yapmış olduğu kanunlara bağlılığımızın tam olduğu bu aydınlatma metni vesilesiyle de bilgilerinize arz ederiz.
Kişisel Verilerinizi Toplamamızı Emreden İlgili Kanunları Aşağıda Listeliyoruz:
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUN
6698 SAYILI KANUN M.5/2-E (BİR HAKKIN TESİSİ, KULLANILMASI VEYA KORUNMASI İÇİN ZORUNLU OLMASI)
6698 SAYILI KANUN M.5/2-F (MEŞRU MENFAAT GEREĞİ ZORUNLU OLMASI

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun belirttiği sınırlar ölçüsünde, hiçbir hakkınıza zarar vermeden firmamız tarafından aşağıda belirtilen şekillerde toplanacaktır.
Veri Toplama Metotları: – VERİ TABANI – YAZILIMSAL (ERP, SAP, VB.)

FİRMAMIZ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ YASAL ZORUNLULUKLARDAN BAŞKA HANGİ AMAÇLAR İÇİN İŞLİYOR VE BU VERİLERİ NE KADAR SAKLIYOR?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun sınırları çerçevesinde ve hiçbir hakkınıza zarar vermeden aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve belirtilen sürelerde saklanabilmektedir.
Verileri İşleme Amaçları:
– İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
– TALEP / ŞİKAYETLERİNİZİN TAKİBİ
– YETKİLİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARA BİLGİ VERİLMESİ(Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler, Bakanlıklar vs.)
– DİĞER-VATANDAŞ TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLEBİLMESİ
– DİĞER-YÖNETMELİK GEREĞİ İŞLEMLER YAPILMASI
– DİĞER-BİLGİ EDİNME KANUNU GEREĞİ BİLGİ TALEBİNDE BULUNAN KİŞİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ
-BANKACILIK İŞLEMLERİ ÖDEME VE GERİ ÖDEME FAALİYETLERİ
Veri Kaynağından elde edilen doneleri Dijital ve fiziksel Saklama Süresi verilerinizi sistemimize ilettiğiniz andan itibaren beş yıldır. Bu sürenin sonunda tüm verileriniz otomatik olarak silinecek ve hiçbir kamu ve özel hukuk özel ve tüzel kişi ile bu veriler paylaşılamayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİLERİNİZİ TOPLAMAK VE SAKLAMAK KONUSUNDA FİRMAMIZIN CEZAİ SORUMLULUĞU:

Türk Ceza Kanunu’muz kişisel verilerin konusunda çok hassas düzenlemelere sahiptir. İşbu düzenlemelerin hepsi kişisel verilerinizi korurken daimî surette aklımızdadır.
Kişisel verilerinizi koruyan Türk Ceza Kanunu Maddelerini aşağıda listeliyoruz:
Kişisel verilerin kaydedilmesi
Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir
(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236’ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

Nitelikli haller
Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri yok etmeme
Madde 138- (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Şikayet
Madde 139- (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Verilerinizin depolanması sistemlerimiz bünyesine işlenerek yapılmakta ve kanuni olarak bu verileri talep etme yetkisi olmayan hiç kimseye aktarılmamaktadır.
VERİLERİNİZ HAKKINDA FİRMAMIZDAN BİLGİ EDİNME HAKLARINIZI ŞU ŞEKİLDE KULLANABİLİRSİNİZ:
Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 11. maddesi gereği bize şahsen kimliğinizi ispat etmeniz koşuluyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
– Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
– Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
– Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
– Kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nu madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebiniz ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında, imha edilip edilmeyeceği, imha edilecekse hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
– Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
– Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Veri Sorumlusu için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

– Yazılı ve imzalı olarak
– Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e -posta ile
– Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
yukarıda sözü edilmiş olan seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz. Veri Sorumlusu tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Veri Sorumlusu tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız, e posta gönderilmesi gibi) isteyebiliriz. Örneğin Veri Sorumlusunda kayıtlı olan e -posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Veri Sorumlusu olarak, kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Bu aydınlatma metnini okuyup onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizi işlememizi kabul etmiş durumda olacaksınız.
Saygılarımızla …


FİRMA KÜNYESİ:

TOLGA HÜRMÜZLÜ FİRMASI

Tolga Hürmüzlü

V.D.: Maltepe V.D.

V.K.N.: 464 080 9192

Faaliyet Kodu : 620101

İletişim Bilgilerimiz

TEL.: 05516841056

E-Posta[email protected]

Adres: Emek Mah. Kırım Cad. Şenyuva Blokları No:8/B Çankaya/ANKARA


MÜŞTERİ BİLGİLERİ

AD-SOYAD:

TARİH:

FİRMA ADI:

ADRES:

T.C. NO:

VERGİ DAİRESİ:

VERGİ NUMARASI:

TELEFON:

E-POSTA:

IP ADRESİ: